TyldA

12 tekstów – auto­rem jest Tyl­dA.

Bezsilność

Cza­sem uczu­cia są sil­niej­sze od nas samych...

Nie chciałam płakać a płakałam..
Nie chciałam kochać pokochałam..
Nie chciałam wrócić lecz wróciłam..
Nie chciałam wie­rzyć uwierzyłam.. 

wiersz • 23 lipca 2010, 14:31

Chodzi o to, że jak jes­teś „skurw…n.” i trak­tu­jesz ko­biety z góry to jes­teś dno...a jak jes­teś za dob­ry to i tak od­po­kutu­jesz swoje..


-zna­lezione na ne­cie w ar­ty­kule..ale spo­dobało mi się po­nieważ działa w obie stro­ny im moc­niej się an­gażujesz tym większe­go ko­pa dos­ta­jesz a jeśli się ba­wisz to jes­teś w oczach ludzi ze­rem..nie wiado­mo co ro­bić..życie jest nie sprawiedliwe! 

myśl • 30 czerwca 2010, 00:08

Jeśli zos­tałabym, byłabym tyl­ko przeszkodą na two­jej drodze wiec odchodzę.... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 29 czerwca 2010, 19:38

Chciała bym żyć tak jak jeszcze nig­dy nikt..wyz­wo­lona i szczęśliwa.. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 28 czerwca 2010, 22:37

Bez sil­nej wo­li i nadziei na wiele nie licz
Trze­ba coś stra­cić by móc coś docenić..- Wy­soki Lot 

myśl
zebrała 28 fiszek • 27 czerwca 2010, 23:23

ze­ro ja­kichkol­wiek emocji..
może niewiel­ki ból ale po od­po­wied­niej ap­li­kac­ji przechodzi.. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 26 czerwca 2010, 22:33

Wszys­tko bez sen­su lecz nic bez znacze­nia ... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 czerwca 2010, 15:46

Je­zu jak mam się mod­lić byś usłyszał wołanie..
ni­by mnie kochasz a za­bierasz kochanie.. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 14 czerwca 2010, 22:28

Bo tyl­ko czys­te su­mienie jest zwycięstwem! 

myśl
zebrała 21 fiszek • 13 czerwca 2010, 22:07

Ta miłość nie um­rze choćbyś ja za­bijał na wszys­tkie sposoby!! 

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 czerwca 2010, 00:52

TyldA

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

TyldA

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność